Highlight National Open Class 14th


...
การเปิดชั้นเรียน

โดยครูผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศ และโดยครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

...
การบรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

...
การเสวนา

เสวนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

...
นิทรรศการเสมือนจริง

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)


กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ผ่านมา© Copyright Centre for Research in Mathematics Education (CRME), Khon Kaen University. All Rights Reserved
ข้อตกลงและเงื่อนไข   ความเป็นส่วนตัว