กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13
วันที่ : 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่ : ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสาร :
เอกสารประกอบการบรรยาย

ผู้เข้าชม : 654


กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย
        1) กิจกรรมการบรรยายพิเศษของ Prof. Shizumi SHIMIZU ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทเคียว ประธานสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น (The Mathematics Certification Institute of Japan) และอดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดของประเทศไทย
        2) กิจกรรมเปิดชั้นเรียน โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จำนวน 2 ชั้นเรียน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย Assoc. Prof. Toshinobu Hatanaka จาก Toho University ประเทศญี่ปุ่น และวิชาการงานและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย Mr. Richard Mathias Wahl (ประเทศฟินแลนด์) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
        3) กิจกรรมเปิดชั้นเรียน โดยครูไทยที่มีประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด จำนวน 4 ชั้นเรียน ประกอบด้วย วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษา 4 สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขม เคนโคก อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครูชิติพัทธ์ ตู้ทรัพย์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 3 สอนโดย อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย นางสาวสุกัญญา พรมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        4) การแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (IRDTP), ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (CRME), สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (TSMEd) สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN)


วีดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13 (กรุณา login ก่อนรับชมวีดีโอ)

รายวิชา ครูผู้สอน วีดีโอ
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขม เคนโคก

อาจารย์ชิติพัทธ์ ตู้ทรัพย์
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสุกัญญา พรมพันธ์
© Copyright Centre for Research in Mathematics Education (CRME), Khon Kaen University. All Rights Reserved
ข้อตกลงและเงื่อนไข   ความเป็นส่วนตัว