การเสวนา

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 (National Open Class 16th) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้พบกับการเสวนา การนำเสนอการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด และสารคดีประวัติการสร้างนวัตกรรม TLSOA ประกอบไปด้วย

สารคดีประวัติการสร้างนวัตกรรม TLSOA

การนำเสนอ การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ
  1. ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม จังหวัดขอนแก่น
  2. นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  3. นางสาวธนภัช จันทนามศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
  4. นายอับดุลการีม มะแซ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนซอลีฮียะห์ จังหวัดปัตตานี
  5. ดร.พัฒน์ มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

การเสวนาประเด็น “การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติ”
  1. นางสาวศุภรพรรณ เที่ยงธรรม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง จังหวัดภูเก็ต (Student Teacher)
  2. นายยุทธพิชัย ข่าทิพย์พาที ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ จังหวัดขอนแก่น (Beginner Teacher)
  3. นายธณาชัย น้อยทรง ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1 จังหวัดมุกดาหาร (In-Service Teacher)
  4. นางสาวซอบารียะห์ สาแล ครูโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา (In-Service Teacher)
  5. นางฟารีดา ประพฤติชอบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี (In-Service Teacher)
ผู้ดำเนินรายการ นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1