การเสวนา

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (National Open Class 17th) ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้พบกับการเสวนา ศึกษานิเทศก์+ผู้อำนวยการ

  1. คุณครูจิดาภา จันทร์เพ็ง คุณครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น
  2. คุณครูนาบิลลา ยาโหงด (Online) คุณครูโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา จังหวัดสงขลา
  3. คุณครูนูรียา เจะเหง๊าะ (Online) คุณครูโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา จังหวัดสงขลา
  4. คุณครูสาทิศ ศิริวงษ์ คุณครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  5. คุณครูฟารีดา ประพฤติชอบ คุณครูโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
  6. ดร.ปฏิญญา ประพฤติชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
  7. นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น
  8. นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  9. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน วชิราวุธวิทยาลัย