การเปิดชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 8 ชั้นเรียน ประกอบไปด้วย

วันที่ 23 มีนาคม 2567
ชั้นเรียน Miracle of Circle EP.1
 • ผู้สอน ห้องที่ 1 : นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน ห้องที่ 1 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 1
 • ผู้สอน ห้องที่ 2 : นางสาวนุชจรี สีมาทอง คุณครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • นักเรียน ห้องที่ 2 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2
ชั้นเรียน Mathematical Thinking with Disaster
 • ผู้สอน ห้องที่ 1: นางนิตยา โชติการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน ห้องที่ 1 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 1
 • ผู้สอน ห้องที่ 2: นายแดนนี่ ซีฟาล่า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 • นักเรียน ห้องที่ 2 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2
ชั้นเรียน Chat GPT
 • ผู้สอน : 1.นายปริญ ภูกาบเพชร 2.นายภัทรชนนท์ แก้ววันนา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียน OECD: Health Awareness and data literacy foundation
 • ผู้สอน : นายสาทิศ ศิริวงษ์ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียน Pseudo coding with coloring
 • ผู้สอน : ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียน บทเรียนเชื่อมกับชีวิตจริง I
 • ผู้สอน : 1.นางสาว ฐิติพร ภูกองไชย 2.นาย จักรพงศ์ สุขเกษม นักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 มีนาคม 2567
ชั้นเรียน Miracle of Circle EP.2
 • ผู้สอน ห้องที่ 1 : นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน ห้องที่ 1 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 1
 • ผู้สอน ห้องที่ 2 : นางสาวนุชจรี สีมาทอง คุณครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • นักเรียน ห้องที่ 2 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2
ชั้นเรียน Pattern block สร้างรังผึ้ง
 • ผู้สอน : คุณครูนาบิลลา ยาโหงด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา จังหวัดสงขลา
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา จังหวัดสงขลา
ชั้นเรียน ทุ่งสันติ The Peaceful Field
 • ผู้สอน : คุณครูฟารีดา ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
ชั้นเรียน บทเรียนเชื่อมกับชีวิตจริง II
 • ผู้สอน : นายรัตนพล คะชาแก้ว นักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น