การบรรยายพิเศษ

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วย

วันที่ 18 มีนาคม 2566
การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทครูภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของไทยและของโลก
  • โดย ท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  • โดย Mr. Masahiro Oji Vice President of the National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น
  • แปลภาษาโดย อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 มีนาคม 2566
การบรรยายพิเศษ เรื่อง TLSOA: การเปิดชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบครุศึกษาแบบไหนที่จะช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของไทย
  • โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย